Veri işleme teknolojilerindeki hızlı gelişim ve internetin toplumsal hayatın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi karşısında, bir yandan kişisel verilerin korunmasının önemi artmakta diğer yandan veriden değer yaratan ekonomik sistemin faydalarının hukuki olarak dikkate alınması gerekmektedir.

Bir kuruluş; hassas verileri, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri (Personally Identifiable Information-PII), ödeme kartı endüstrisini (Payment Card Industry-PCI) veya korunan sağlık bilgilerini (Protected Health Information-PHI) topladığında, bu verileri korumalı ve gerektiğinde güvenli olarak kullanımını sağlamalıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) göre işletmeler, uygunsuzluk için önemli mali cezalarla karşı karşıyadır.

Türkiye’de kişisel verilerin korunmasına ilişkin yasal düzenleme çalışmaları 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile önemli bir aşama kaydetmiştir. Kurumların kişisel verilerin korunumu yönelik teknik ve idari bazı süreçleri tamamlamış ve yapıyor olmalıdır. Firmamız, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde teknik danışmanlık ve çözümler sunarak firmaları bu konuda bilinçlendirmektedir.

6698 Sayılı kanun ile ilgili yayınlanmış mevzuatlar aşağıda listelenmiştir.

Kişisel Veriler ile ilgili mevzuatlar Kanun/Karar Tarih Resmi Gazete
Sosyal Yardım Verilerinin Kaydedilmesine ve Paylaşılmasına İlişkin Yönetmelik 13.09.2014 29118
6669 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERIN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 6669 18.02.2016 29628
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması (ETS-108) Sözleşmesi’nin İlişik Beyanlarla Birlikte Onaylanması Hakkında Karar 2016/8576 17.03.2016 29656
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU 6698 7.04.2016 29677
(English Version: Law on the Protection of Personal Data) – Click Here for Original Document
 6705 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN OTOMATİK İŞLEME TABİ TUTULMASI KARŞISINDA BİREYLERİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİNE EK DENETLEYİCİ MAKAMLAR VE SINIRAŞAN VERİ AKIŞINA İLİŞKİN PROTOKOLÜN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN 6705 5.05.2016 29703
Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesine Ek Denetleyici Makamlar ve Sınıraşan Veri Akışına İlişkin Protokolün (ETS-181) Beyan ile Onaylanması Hakkında Karar 2016/8840 24.05.2016 29721
 Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelik 20.10.2016 29863
Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 24.11.2017 30250
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik 28.10.2017 30224
Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 16.11.2017 30242
Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Madde No:39, 119 ve 120)  7061 5.12.2017 30261
Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelik 30.12.2017 30286
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı Kararı  2017/61 25.01.2018 30312
 Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı Kararı  2017/62 25.01.2018 30312
  Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği 9.02.2018 30327
Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı  2018/10 7.03.2018 30353
Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ 10.03.2018 30356
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ 10.03.2018 30356